วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีช่าท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา หรือ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ (ไม่นานกว่า 4 สัปดาห์) ) เพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือญาติพี่น้อง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการงาน วีซ่าท่องเที่ยวนี้สามารถให้ท่านอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานที่สุดถึง12 เดือน

 

การยื่นขอวีซ่า
ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน เกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่า การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่สมบูรณ์มากที่สุดพร้อมกับใบสมัครของท่าน เพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาและตัดสินจากเอกสารที่ยื่นไว้ในเบื้องต้นเท่านั้นในกรณีที่ต้องมีการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะได้รับแจ้งถึงวันและเวลาที่จะมีการสัมภาษณ์ภายหลังการพิจารณาในเบื้องต้นการเตรียมเอกสารภายหลังการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของท่าน รายการเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาที่ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นเพียงรายการหลักเท่านั้น ผู้สมัครต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

 

สมัครขอวีซ่า เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) หน้าที่มีข้อมูลและรูปของเราโดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุม  การเดินทางและเหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. สำเนาประวัติการเดินทาง (สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีตราแสตมป์จาก ตม. ประเทศต่างๆ ที่เราเคยเดินทาง) ถ้ามี
3. รูปถ่ายขนาด 3.5 X 4.5 CM พื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเงิน - บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินเดือน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ออกให้โดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ )
     - ใบรับรองยอดเงินคงเหลือ (ออกให้โดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ แปลงเป็นสกุลเงิน AUD)
     - หรือสำเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ เช่น โฉนดบ้าน ที่ดิน หรือหุ้นหรือกองทุน(ถ้ามี) 
7. หลักฐานการประกอบวิชาชีพ.
     - สำหรับพนักงานประจำ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาที่ทำงาน วันลาที่จะเดินทาง
     -สำหรับเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจส่วนตัว ใช้หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น หนังสือรับรองบริษัท

04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 3476 ครั้ง