เอกสารและขั้นตอนยื่น Visaนักเรียน ออสเตรเลีย

กรณีผู้ยื่นวีซ่า(ไม่มีผู้sponsor)

เอกสารที่ผู้ยื่นจะต้องเตรียม

• Passport หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานเหลือ Passport หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานเหลือ    มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

• สำเนาบัตรประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

• หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ

• ประวัติการศึกษา เช่น Transcript ใบรับปริญญา    ใบประกาศต่างๆ

• ใบรับรองงานจากต้นสังกัดที่ทำอยู่ปัจจุบัน  (ในกรณีทำงานแล้ว)

 • ทะเบียนสมรส (ในกรณีแต่งานแล้ว)

• ประวัติการเดินทาง หรือ ประวัติการยื่นขอ วีซ่าประเทศอื่นๆ   

• หลักฐานทางการเงิน statement ย้อนหลัง6เดือน ออกโดยธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ

• ใบรับรองยอดเงิน ออกโดยธนาคาร  เป็นภาษาอังกฤษ สกุลเงิน(AUD)

• ประวัติส่วนตัวเบื้องต้น

 

กรณีผู้ยื่นวีซ่า(มีผู้sponsor)

เอกสารผู้สนับสนุน sponsor ประกอบการยื่นวีซ่านักเรียน

• สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

• หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน    

• ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้ ทะเบียนการค้า เอกสารยืนยัน    การเป็นเจ้าของ ตราประทับ ธุรกิจนั้นๆ  

• ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า (ในกรณีแต่งานแล้ว)

• หลักฐานทางการเงิน statement ย้อนหลัง6เดือน ออกโดยธนาคาร   เป็นภาษาอังกฤษ และ ใบรับรองยอดเงิน ออกโดยธนาคาร    เป็นภาษาอังกฤษ สกุลเงิน(AUD)


หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องการเป็นผู้สนับสนุนจะต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือ ญาติสายเลือดเดียวกันเท่านั้น.

ขั้นตอนในการยื่นวีซ่ากับ FIRST STEP EDUCATION

04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1598 ครั้ง