“วีซ่าผู้มาเยือน (Visitor Visas)” 

“วีซ่าผู้มาเยือน (Visitor Visas)” 

ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะเป็นผู้ที่ต้องการเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือเพื่อเยี่ยมเพื่อนหรือญาติพี่น้อง หรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน หากท่านต้องการเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนหรือญาติพี่น้อง แต่ละคนจะต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ไม่สามารถทำเรื่องแทนกันได้

มาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปเพื่อยื่นขอวีซ่ากันบ้าง

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 1 ชุด หน้าที่มีรูปและข้อมูลผู้สมัคร มีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรือมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และอื่นๆ ที่แสดงความผูกพันของท่านในประเทศถิ่นที่อยู่อาศัย
 • เอกสารการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่มีตราครุฑและมีชื่อผู้ขอยื่นวีซ่าพร้อมประทับตรา (จะต้องเป็นฉบับใหม่ที่คัดมาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอ visa)
  • กรณีที่เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริงที่ระบุเงินเดือน เซ็นชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท
  • กรณีที่รับข้าราชการ หนังสือรับรองจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ
  • กรณีที่ไม่ได้ทำงานหรือเกษียณอายุ ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ หรือชี้แจงเป็นจดหมายว่าเกษียณอายุแล้ว
  • กรณีที่เป็นแม่บ้าน ให้แนบเอกสารของสามีมาประกอบการยื่นวีซ่า
  • กรณีที่เป็นเด็ก หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เด็กที่อายุไม่ถึง 15 อนุญาตให้ใช้บัตรนักเรียนหรือนักศึกษาได้)
 • ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้องควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวเช่น ทะเบียนสมรส หรือสูจิบัตร
 • ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่าน โปรดยื่นจดหมายเชิญและหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างท่านและคนผู้นั้นเช่น ทะเบียนสมรส การติดต่อกันในทุกทาง (อีเมล์ จดหมาย หรือข้อความ) ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย หลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินผู้นั้น
 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง อาจได้แก่ สมุดฝากเงิน Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากฉบับจริง ทางสำนักงานจะคืนให้ในวันรับ Passport)
  ***ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวเพื่อการคำนวณยอดเงินสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูความเหมาะสมจากหลักฐานหลายๆ อย่างประกอบกัน ดังนั้นควรแสดงที่มาที่ไปของเงินให้ชัดเจน และมีจำนวนที่มากกว่าค่าใช้จ่ายที่จะใช้สำหรับท่องเที่ยวค่ะ***
 • หลักฐานการทำงานควรเป็นจดหมายที่ออกโดยบริษัท ควรระบุ
  • ชื่อบริษัท ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ
  • ตำแหน่ง
  • ระยะเวลาที่ทำงาน
  • เงินเดือนรายได้
  • การอนุญาตให้ลาในช่วงเวลาเดินทางดังกล่าว
   ถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • ทะเบียนหุ้น (บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
  • ทะเบียนการเสียภาษี
  • เอกสารอื่นใดที่แสดงว่ากิจการของเรายังคงดำเนินการอยู่ ไม่ได้เป็นการแอบอ้างเอกสารขึ้นมาลอยๆ

04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 3381 ครั้ง